15 Nisan 2012 Pazar

Makaleler - Praksis - 2.sayı


 
2.sayı Özler

15 Nisan 2012 Pazar
14:30

2.1. H. Tarık Şengül - Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekanı

    Bu makale, Marksizmin kent mekanı ile olan tarihsel ilişkisini, sınıf mücadelesi ve sınıf oluşum süreçleriyle ilişkilendirerek tartışmayı hedefliyor.

İlk olarak, Marx ve Engels'den başlayarak Marksizmin kent mekanı ile olan ilişkisinin dönüşümü, sınıf oluşum süreçleri merkeze alınarak gözden geçiriliyor ve bu yapılırken bir yandan da söz konusu mirasın sınırlılıkları ve açılımlarına dikkat çekiliyor.

Yazı, Marksist yazındaki tartışmaların kuramsal bağlamını tanımlamakla kalmayıp, sınıf oluşum sürecinde kent mekanın ne tür bir rol üstlendiğini de ayrıntılı olarak tartışıyor.

Marksist kuramcıların kent sorununa farklı yaklaşımları bulunmakla beraber, bu kuramcıların kentsel mücadelelerin sınıf mücadelesine nasıl eklemlenebileceği konusundaki sessizlikte ortaklaştığını dile getiren yazı, bu iki alan arasındaki ilişkinin kent mekanı bağlamında nasıl kurulabileceğine ilişkin değerlendirmelere de yer veriyor.


2.2. Melih Ersoy - Sanayisizleşme Süreci ve Kentler

    Neo-liberal politikaların egemenliğindeki 1980 ve 1990'lı yıllarda, özelleştirme ve sanayisizleşme yönündeki ekonomi politikalarının, bu sürecin yaşandığı ülke toplumlarını, başta çalışan sınıflar olmak üzere derinden etkilemiş olduğunu belirten Ersoy, yazısında öncelikle bu sürecin Batı'da yaşadığı serüven üzerinde duruyor ve sanayi kesimindeki istihdam payının düşüş nedenleri ile hizmetler kesimindeki yükseliş sürecini gelişmiş Batı ülkelerindeki veriler çerçevesinde ele alıyor.

Sanayisizleşme sürecinin mekansal boyuttaki yansımalarını da tartışan yazı son olarak bu sürecin yerel topluluklar üzerindeki etkileri üzerinde duruyor.

Gelişmiş ülkelerde yaşanan sanayisizleşme sürecini ve bu sürecin yerel topluluklar üzerinde yol açtığı tahribatı, bu ülkelerde yapılmış ampirik çalışmaların bulgularıyla ortaya koyan bu yazı, özelleştirme ve benzeri politikalarla Türkiye'nin de itilmekte olduğu bir süreç olan sanayisizleşmenin olumsuz sonuçları hakkında bir öngörü sağlıyor.

2.3. Faruk Ataay - Türkiye Kapitalizminin Mekansal Dönüşümü

    Dünya ve Türkiye ekonomisinde 1970'lerin sonlarından bu yana gerçekleşen dönüşümlerin yerleşim sistemine etkilerini inceleyen bu yazısında Ataay,
sermayenin yeniden yapılanma süreçlerinin yerleşim sisteminin dönüşümünün çözümlenmesinde de anahtar role sahip olduğu tezini nicel verilere dayalı somut analizlerle göstermeye çalışıyor.

Yazı, Türkiye ekonomisinin asıl gelişme kutbunu Marmara ve Ege bölgelerindeki illerin oluşturduğunu ve 'yeni sanayi odakları' olarak adlandırılan illerin paylarının henüz önemli boyutlara ulaşmadığını ortaya koyuyor.

 2.4. Ali Ekber Doğan - Türkiye Kentlerinde Son Yirmi Yılın Bilançosu

    Doğan, dışa açılma ve liberalleşme politikalarının egemen olduğu son yirmi yıllık süreçte,
Türkiye kentleşmesinin nasıl bir gelişme gösterdiğini 
uluslararası ve ulusal ölçekte sermaye birikim süreçleri açısından meydana gelen iki önemli değişme çerçevesinde inceliyor.

Neo-liberal ekonomi politikaları ve buna koşut olarak sermayenin üretken yatırımlardan kentsel rant alanlarına yönelmesi söz konusu iki değişmedir.

Yazı bu belirleyenler çerçevesinde, 1980'den günümüze Türkiye kentlerinin ekonomik, demografik ve yönetsel yapısında yaşanan gelişmeleri ve bunların sosyo-mekansal etkilerini irdeliyor.


2.5. Sevilay Kaygalak - Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması

    Günümüz kentlerinde yoksulluğun mekansal olarak yoğunlaşmasında göçün rolünü araştıran bu yazı,

öncelikle son yıllarda akademinin gündemine girmiş olan
"yeni kentsel yoksulluk" olgusunu ele alıyor.

Söz konusu olgu ile göç arasındaki ilişkinin tartışıldığı genel bir çerçevenin ardından Türkiye'de neo-liberal ekonomi politikalarının kentte yaşayanların büyük bir bölümü üzerindeki yoksullaştırıcı etkileri ve bunun mekansal yansımaları üzerinde duruluyor. Yazıda

ayrıca bu temel izlek çerçevesinde Mersin kentinin bir mahallesinde yapılmış olan bir alan araştırmasının bulguları tartışılıyor.


2.6. David Harvey - Sınıf İlişkileri, Sosyal Adalet ve Farklılık Politikası

    Harvey bu yazıda günümüz kent çalışmaları literatüründe de oldukça baskın bir hale gelmiş olan postmodern ve post-yapısalcı yaklaşımları eleştirirken

alternatif bir sosyal adalet kavramsallaştırmasının ipuçlarını veriyor.

Somut, tarihsel bir örneği (Amerika'da Kuzey Carolina'da küçük bir kasaba olan Hamlet'te bulunan Imperial Foods fabrikasında 1991 yılında çıkan ve 26 işçinin ölümüne yol açan yangını) incelemekle yazısına başlayan Harvey,

bu bağlamda

'kimlik', 'toplumsal cinsiyet', 'etnisite', 'ırk' ya da kısaca 'faklılık' politikalarının ortaya çıkışının maddi ve tarihsel önkoşullarını ve siyasi
sonuçlarını gösterirken,
aynı zamanda bu yaklaşımlarla felsefi bir hesaplaşmaya da giriyor.


2.7.  Emre Arslan- Uluslararası Göç ve Yeni Irksallaştırma Biçimleri: Etnisite, Çokkültürcülük, Diyaspora

    Arslan makalesinde, etnisite, çok-kültürcülük ve diyaspora kavramlarının yaygın bir kullanıma ulaşmasının ve içerdiği ideolojik öğelerin "küreselleşme"
ideolojisiyle yakın bir ilişkisinin bulunduğu varsayımından yola çıkıyor.

Yazıda, ulus-devleti sorgulama çerçevesinde güç kazanan ve bunu radikal ve ilerici bir politika olarak sahiplenmiş gözüken bu kavramların ve

daha genel olan ırk sosyolojisi (etnik çalışmalar) disiplininin,

gerçekte, karşısında gözüktüğü ırkçılığı ve ulus-devlet mekanizmalarını yeniden üreten hegemonik vasıtalar olduğunun ortaya konması amaçlanıyor.


2.8.  Mark Gottdiener - Mekan Kuramı Üzerine Tartışma: Kentsel Praksis'e Doğru

    Gottdiener kentsel düşünceyi daha aktif bir siyasal çizgiye yeniden çekmeye yönelik güçlü bir isteğin ürünü olduğunu belirttiği makalesinde,

mekanın Marksist çözümleme açısından önemi üzerine Manuel Castells ve Henri Lefebvre arasında,

1970'lerin sonlarında gündeme gelen tartışmayı ele aldığını belirtiyor.

Tartışmanın tarafları arasında kentsel kavramının nasıl tanımlanacağı konusundaki esaslı ayrılığın,
onları kentsel politika alanında da farklı  politik sonuçlara götürdüğünü söyleyen Gottdiener,

kent mekanında (mülkiyet) değişim değerleri yerine toplumsal mekanın önceliğini ve üstünlüğünü öne çıkaran bir sosyo-mekansal praksis öneriyor.


2.9.  Yüksel Akkaya - 1980 Sonrası Belediyelerde İşçi Hareketleri

    Bu makale, belediye işçilerinin, işçi sınıfının görece geç oluşmuş ve örgütlenmiş bir kesimi olmalarına rağmen,
Türkiye'de sınıfın en hareketli kanadını oluşturdukları tespitiyle başlıyor.

1980 sonrasının kentleşme hızına ve yeni belediyelerin kurulmasına bağlı olarak sayıları artan belediye işçilerinin, bu döneme damgasını vuran sendikasızlaştırma çabalarına karşın,
sendikalaşmada daha ısrarcı oldukları ve sendikal örgütlülükten vazgeçmediklerini ortaya koyan yazı,
aynı zamanda
1990'lı yılların grevleri ile 1980 öncesinin grevleri ve grev dışı eylemleri karşılaştırıldığında,
belediye işçilerinin Türkiye işçi hareketindeki yeri ve önemini kaybettiğini de vurguluyor.


2.10. Jill Hamberg - Sosyalist Üçüncü Dünyada Konut Politikaları: Küba Deneyimi

    1959 Devrimi'nden beri özgün bir sosyalizm deneyimi olarak varlığını sürdüren Küba'nın konut politikalarını değerlendiren bir yazı.

Devrimin ilk yirmi yılında kaynakların
konuttan çok ekonomik gelişmeyi hızlandırmaya ve eğitim, sağlık hizmetlerini sağlamaya ayrıldığı

ancak izleyen yıllarda konuta yönelik ilginin arttığının belirtildiği yazıda,

kısıtlı ekonomik olanaklarla
konut stokunun nasıl arttırıldığı ve kiracılık, miras ve konut kullanım hakkı, kentsel arsaların dağıtımı, konutların bakım ve onarımı konularında düğümlenen sorunların nasıl çözüldüğü üzerinde duruluyor.

Kübalı ailelerin kullanım hakkı güvenliği ve görece düşük konut maliyetlerinden yararlandığı;

bunların pek çok ABD'li ve Batı Avrupalı hane halkının gıptayla bakacağı güvenceler olduğunu vurgulayan Jill Hamberg,

Küba'da mahallelerin toplumsal ve ırksal olarak bütünleştiğine ve özel bankaların, büyük ölçekli müteahhitlerin, arsa spekülatörlerinin ve inşaat şirketlerinin olmadığına dikkat çekiyor.


2.k1. Mustafa Bayram Mısır Porto Alegre: Özgün Bir Belediyecilik Deneyimi

    Brezilya'nın Rio Grande do Sol eyaletinin başkenti olan Porto Alegre'deki katılımcı-sosyalist belediyecilik pratiğini anlatan Porto Alegre:

Özgün Bir Belediyecilik Deneyimi adlı kitabı ele aldığı yazıda M. Bayram Mısır, kapitalizm koşullarında sosyalist bir yerel yönetim pratiğinin olanak ve sınırlılıklarını tartışıyor.

KİTAP ELEŞTİRİSİ

2k2. E. Atilla Aytekin Kapitalist kentleşme Süreçleri Üzerine Yazılar

    Aytekin, H. Tarık Şengül'ün 2001'de çıkmış olan Kentsel Çelişki ve Siyaset: Kapitalist Kentleşme Süreçleri Üzerine Yazılar başlıklı kitabını değerlendiriyor.

KİTAP ELEŞTİRİSİ

İSTANBUL TARİHİ KÜLTÜREL VE DOĞAL VARLIKLAR, SOSYOLOJİ BOĞAZİÇİ SİTLER Cumhur KOCAL AR

Tarihi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

KUZEY ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VİDEOSU

Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi

HABERLER
Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi

TOKi
Rant
Hasılat paylaşımı
7 bini hak sahipleri
'Kentsel Dönüşüm Kanun Taslağı'
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Md. Dr. H.Yıldırım
Dikmen Vadisi
Fatih Bel
TV Haber CNN Video

Ankara’da Emlak, İnşaat, Gayrimenkul ve Yatırım Günleri…
Tarih: 9 Kasım 2007 Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi

TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Murat ise, “Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar büyük bir gecekondu dönüşüm projesi ilk defa TOKİ tarafından başlatılmıştır” diye konuştu.Ankara Büyükşehir Belediyesi adına kürsüye gelen ve Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü projelere kısaca değinen Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Aluç, fuara katılmaları için teklif geldiğinde hemen kabul ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti: “Ankaralılar yakından bilirler, özellikle kentsel dönüşüm projelerimiz ve diğer alt başlıklı projelerimizle özellikle emlak sektöründe çok önemli bir boşluğu doldurduğumuza inanıyoruz. Bu projelerimiz sayesinde diğer projelere bir örnekleme yaptığımız gibi ve Ankara’da daha rant getirecek projeler üzerinde de çalışıyoruz. Buradaki katılımcıların hepsinin bir fuar çatısı altında Ankaralılara gösterilmesi özellikle konut almak isteyen alıcılar için çok önemli.”

166 Sosyal, 43 Kentsel Dönüşüm Projesi
….

Bunların en önemlilerinden Dikmen Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 4. ve 5. etap çalışmalarının başladığını, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi’nin devam ettiğini ve yeni kararı alınan Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de en kısa zamanda başlayacağını kaydeden Aluç, “43 ayrı bölgede, Ankara’nın gecekondulaşmadan biran önce kurtularak modern şehre kavuşması ve sosyal donatılarıyla birlikte yaşanabilir bir çevreye kavuşmasına katkı sağlıyoruz. Tabi bu projelerin sosyal boyutu çok önemli. Hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadan, sorun yaşamadan ister kiracı, ister mal sahibi, ister gecekondusu olsun olmasın herkesi mutlu edecek alternatif projelerle herkesi ev sahibi yapmayı amaçlıyoruz” dedi. …


http://www.arkitera.com/haber_14239_tokiden-kentsel-donusum-ihalesi.html
TOKİ'den kentsel dönüşüm ihalesi
Tarih: 5 Şubat 2007 Kaynak: Radikal
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Ankara'nın Protokol Yolu girişinde büyük bölümü yıkılan gecekonduların sahiplerine dağıtılmak üzere 3 bin 624 konut yapımı için ihaleye çıkıyor. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilecek konut yapımı için ilk ihale 26 Şubat 2007 tarihinde yapılacak. Gerçekleştirilmesi planlanan 710 konutluk ilk ihalenin ardından 5 Mart 2007'de 742, 6 Mart'ta 2007'de 471 konut, 7 Mart 2007'de 702 konut, 8 Mart'ta 2007 tarihinde 899 adet konut yapımı için ihaleye çıkılacak. 2 bin 94 adet konut proje kapsamında gecekonduları yıkılan hak sahiplerine verilecek, kalan bin 530'u ise halka satılacak. Aralıktaki ihaleye sadece bir teklif gelmişti Öte yandan, Toplu Konut İdaresi, Esenboğa Yolu'nda kurmayı planladığı 18 bin konutluk 'yeni kent' için en son geçen yıl aralık ayında ihale açmış, ancak hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılan ihaleye sadece bir firmadan teklif gelmişti. Bu teklifi düşük ve yetersiz bulan Toplu Konut İdaresi ihaleyi iptal ederken, söz konusu bölgede yıkılan gecekondu sahiplerinin mağdur olmaması için kendisi konut yapmaya karar vermişti. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 7 bini hak sahipleri için olmak üzere, bölgede en az 18 bin konut yapılacak.'Kentsel Dönüşüm Taslağı' tartışılıyor
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü Dr. Hami Yıldırım, gecekondulaşmanın insanları göçe iten sebepler ortadan kaldırılarak önlenebileceğini söyledi. Bolu-Abant'ta düzenlenen 'Kentsel Dönüşüm Kanun Taslağı' toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Yıldırım, 3 günlük toplantı süresince kentsel dönüşüm planlarının hazırlanması, yerel yönetimlerce tasfiye edilecek yapılar, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgeleri, denetim ve cezalar gibi konularda çalıştıklarını belirterek, "Bana göre, gecekondulaşmayı kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra gecekondularda yaşayan insanları göçe iten sebepleri ortadan kaldırarak önleyebiliriz'' dedi. Yıldırım, Dikmen Vadisi'nde yapılan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bir benzerinin Toplu Konut İdaresi ile Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından ortaklaşa Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi ile hayata geçirilmesinin planlandığını da söyledi.

http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2004/subat/23/gkisa.html

18 bin konuta ilgi yok!
http://www.evdose.com/tur/konut/kon0284.htmlhttp://www.ozpa.net/pGiDxiIT4NM/kuzey-ankara-kentsel-donusum-projesi-videosu.html
· Açıklama: Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm ProjesiUzunluk: 7,30 dk.Taglar: Kuzey, Ankara, Kentsel, Dönüşüm, Projesi, kuzeyankara, kuzeykent, protokolyolu, toki, tobaş, ankara, girişi, kapısı, http://www.yasebo.net/projesi.htmlhttp://www.zdhaber.com/Video/meclis-yarin-teroru-gorusecek-03nisan2006.html

AK Parti Grup Başkanvekili İrfan Gündüz, Parlamento'da düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nun bu haftaki çalışma programıyla ilgili bilgi verdi. Son günlerde yaşanan terör olayları, yarın Meclis'te görüşülecek. Genel Kurul'un yarın 15.00-22.00, 5 Nisan Çarşamba günü 15.00-21.00 ve 6 Nisan Perşembe günü 14.00-21.00 saatleri arasında çalışacağını belirten Gündüz, yarınki en önemli gündem maddesinin, sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da değil, İstanbul'da da meydana gelen terör olaylarıyla ilgili olarak, Hükümet'in Meclis'i bilgilendirmesi olacağını belirtti. Gündüz, konuyla ilgili olarak kimin Meclis'i bilgilendireceği sorusuna, ''Ya Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı olarak Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcımız ya da İçişleri Bakanı olacak. Bu, sanıyorum Bakanlar Kurulu'nda belli olur. Bakanlar Kurulu halen devam ediyor'' dedi. İrfan Gündüz, bu görüşmenin tamamlanmasının ardından, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi, Makedonya ile Türkiye arasında imzalanan sözleşme ve Yargıtay'a güvenlik görevlisi alımı, ihracat malı taşıyan araçların kullandığı motorine ÖTV istisnası getiren düzenlemeler ile Türkiye ve Güney Afrika arasında imzalanan uluslararası sözleşmeyi içeren yasa tasarısının görüşüleceğini bildirdi. Genel Kurul'da, 5 Nisan Çarşamba günü, TOKİ'nin ihtiyaç duyduğu personel alımını içeren düzenleme, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e geri gönderilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa'da değişiklik içeren yasa ve Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili iki ayrı düzenlemenin ele alınacağını kaydeden Gündüz, bunun ardından bir uluslararası sözleşmenin de görüşüleceğini kaydetti. Gündüz, 6 Nisan Perşembe günü Genel Kurul'da TSK ile ilgili 3 yasa tasarısının ele alınacağını, bunlar arasında en önemlisinin, kadın memurlara verilen doğum izniyle ilgili düzenlemenin TSK'de çalışan personel için de kullanımına izin veren tasarı olduğunu ifade etti.


Popüler Yayınlar

ETKİNLİK TAKVİMİ